Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και παρέχει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες.

Βασική πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η εκπλήρωση των  υποχρεώσεών της έναντι των απαιτήσεων των πελατών της, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Metaltech AEBE, για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων της, καθορίζει τους επόμενους Στόχους Ποιότητας, καλώντας το προσωπικό της να συμβάλλει στην επίτευξη τους:

  • Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της.
  • Εφαρμογή και διατήρηση του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Παράδοση προϊόντων / υπηρεσιών που καλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών, τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά και τις νομοθετικές & κανονιστικές απαιτήσεις.

Η πραγματοποίηση των στόχων του συστήματος προϋποθέτει και απαιτεί:

  • Την τοποθέτηση της Ποιότητας σαν Πρωταρχικό στόχο όλων των εργασιακών μας δραστηριοτήτων.
  • Την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων.
  • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διεργασιών της εταιρείας και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, όταν και όπου απαιτείται, για την επίλυση των προβλημάτων και την εξάλειψη λαθών και σφαλμάτων.
  • Την ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής εργασίας και συνεργασίας μεταξύ τμημάτων και μεταξύ εργαζομένων.
  • Την εκπαίδευση, ανάπτυξη και ικανοποίηση του προσωπικού, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι της Metaltech αποτελούν το βασικό δυναμικό της και είναι αυτοί που μοχθούν για την ικανοποίηση των πελατών της.

Κάθε εργαζόμενος της Metaltech ΑΕΒΕ είναι υπεύθυνος στον τομέα των εργασιακών του υποχρεώσεων, για την εφαρμογή και την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση του.