ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η πορεία που η εταιρεία ακολούθησε, είχε ως στόχο την καθιέρωση ενός δυναμικού συστήματος ποιότητας, το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000 και επιπροσθέτως την δυνατότητα να τροποποιείται και να βελτιώνεται. Για την καθιέρωση αυτού του συστήματος αλλά και για τις περιπτώσεις όπου τούτο, ήθελε τροποποιηθεί και βελτιωθεί, η εταιρεία ακολουθεί την παρακάτω αναλυτική πορεία:

Προσδιορίζει τις διεργασίες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη της συμμόρφωσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών από τους υπεργολάβους.

Προσδιορίζει τις διεργασίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Καθορίζει τη διαδοχή και τις αλληλεπιδράσεις των εν λόγω διεργασιών.

Καθορίζει τα κριτήρια και τις μεθόδους για την υλοποίηση και τον έλεγχο των εν λόγω διεργασιών

Προσδιορίζει τους απαραίτητους πόρους.

Καθορίζει τις μετρήσεις και τον τρόπο παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας αυτών των διεργασιών.

Υλοποιεί τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και να τεκμηριωθεί η συνεχής βελτίωση των εν λόγω διεργασιών

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις αρχές της πελατο-κεντρικής προσέγγισης, την αρχή των διεργασιών αποτελούν οι απαιτήσεις του πελάτη και το τέλος η ικανοποίηση των απαιτήσεων του.