Δέσμευση Διοίκησης
Η δήλωση που ακολουθεί έχει εκδοθεί από την Διοίκηση της εταιρείας:

Η Διοίκηση αναγνωρίζει ότι πρωταρχικός παράγοντας για την διατήρηση και βελτίωση της εικόνας της εταιρείας καθώς και για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες είναι η ικανοποίηση του υψηλού επιπέδου απαιτήσεων τους. Για να ικανοποιηθεί ο στόχος αυτός, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τη διαρκή εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Για την εταιρία
Metaltech Papadagis Group